Prawo budowlane i rozporządzenia wykonawcze

• Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – rozporządzenie z 26.06.2002r. (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – rozporządzenie z 26.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

• Książka obiektu budowlanego – rozporządzenie z 03.07.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1134).

• Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposób sporządzania i wzory świadectw ich charakterystyki energetycznej – rozporządzenie z 06.11.2008r. (Dz. U. nr 201, poz. 1240).

• Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – rozporządzenie z 16.10.2002r. (Dz. U. nr 174, poz. 1423).

• Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – rozporządzenie z 21.04.2006r. (Dz. U. nr 80, poz. 563).

• Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – rozporządzenie z 30.12.1999r. (Dz. U. nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

• Prawo budowlane – ustawa z 07.07.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290).

• Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (art. 38 – 42) – ustawa z 13.10.1998r. (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.).

• Przeprowadzanie szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – rozporządzenie z 21.01.2008r. (Dz. U. nr 17, poz. 104).

• Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie – rozporządzenie z 21.02.1995r. (Dz. U. nr 25, poz. 133).

• Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego – rozporządzenie z 19.11.2001 (Dz. U. nr 138, poz. 1554).

• Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzór protokołu kontroli i sposób jego sporządzania – rozporządzenie z 09.10.2002r. (Dz. U. nr 179, poz. 1494).

• Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy- rozporządzenie z 02.09.2004r. (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

• Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego – rozporządzenie z 03.07.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).

• Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej – rozporządzenie z 16.06.2003r. (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

• Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych – rozporządzenie z 30.08.2004r. (Dz. U. nr 198, poz. 2043).

• Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę – rozporządzenie z 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

• Wzór protokołu obowiązkowej kontroli – rozporządzenie z 23.06.2003r. (Dz. U. nr 132, poz. 1231).