Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z póżn. zm. ),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23),
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami),
  • przepisów odrębnych,
  • regulaminu organizacyjnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczna (Dz. U. nr. 133, poz. 872 z późn. zm.), zgodnie z którym, z dniem 1 stycznia 1999r. w miastach będących siedzibami władz powiatów, utworzone zostały powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.