Dostep do informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępnione na wniosek na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.

Udostępnieniu nie podlegają:

  • dane osobowe,
  • informacje niejawne,
  • tajemnice chronione ustawowo,
  • informacje chronione ze względu na:
  1. prywatność osoby fizycznej,
  2. tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.